1611 - 2003 start POCZĄTKI WIEK XX GRUPY ZASADY PORADY PROGRAM GALERIA KONTAKT LINKI

PIESZA PIELGRZYMKA ŻYWIECKA NA JASNĄ GÓRĘ
 

REGULAMIN PIELGRZYMKI

§ 1 - PIELGRZYMKA

Pielgrzymka jest aktem religijnym. Ma charakter niecodziennych, wędrownych rekolekcji z bogatym programem różnych form dzielenia się słowem i przemyśleniami, modlitwy, konferencji i dyskusji oraz spotkania w Eucharystii i Sakramencie Przebaczenia. Duch modlitwy i zdyscyplinowanie są znakiem prawdziwego i pełnego uczestnictwa w pielgrzymce.

Celem pielgrzymki jest Częstochowa...(82 KB)

§ 2 - UCZESTNICY

W Pieszej Pielgrzymce Żywieckiej może uczestniczyć każdy, kto:

a) akceptuje je religijny i rekolekcyjny charakter;

b) pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga; 

c) jest na tyle zdrów, że przewiduje fizyczną możliwość 7 (lub 4) -dniowego wędrowania; 

... a konkretnie klasztoru na Jasnej Górze (89 KB)

d) zapisał się w Sekretariacie Pielgrzymki, wniósł stosowną opłatę i posiada przy sobie Legitymację Pielgrzyma;

e) zachowa podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu;

f) będzie przestrzegał zaleceń niniejszego regulaminu i poleceń służb organizacyjnych.

§ 3 - UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI

1. Dzieci i młodzi do lat 16 mogą uczestniczyć w Pielgrzymce jedynie pod opieką dorosłych.

2. Młodzi, którzy mają ukończone 16 lat mogą brać udział w Pielgrzymce samodzielnie.

3. Przepis §4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Na Alejach NMP niektórzy dorośli zachowują się jak dzieci... dzieci boże (47 KB)

§ 4 - ZAPISY

1. Aby zapisać się na Pieszą Pielgrzymkę Żywiecką należy:

a) zgłosić się osobiście do Sekretariatu Pielgrzymki wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i dowodem tożsamości

b) wnieść stosowną opłatę

2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zapisane (z zastrzeżeniem §3) jedynie przez rodzica lub opiekuna, który musi zgłosić się osobiście do Sekretariatu Pielgrzymki.

Ksiądz Infułat Władysław Fidelus przegląda listę pielgrzymów ;-) (80 KB)

3. Istnieje możliwość zapisania się na trasie pielgrzymki, jednak bez możliwości wykupienia ubezpieczenia NW, jeżeli takie występuje.

§ 5 – DUCHOWE OBOWIĄZKI PIELGRZYMA

1. Pielgrzym powinien być człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmować wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania.

2. Pielgrzym powinien nosić identyfikator ze swoim imieniem i zwracać się do każdego Pielgrzyma po imieniu używając zwrotów "Siostro", "Bracie".

Choć na pielgrzymce może Ci być bardzo wesoło, to nigdy nie zapominaj, że zbawienie przyszło przez Krzyż (55 KB)

3. Pielgrzym powinien czynnie uczestniczyć w Mszach Świętych, we wspólnych modlitwach i śpiewie. Powinien starać się wymieniać wewnątrz grupy wartości duchowe i szerzyć cywilizację miłości. Niech Imperium Dobra Kontratakuje :)

4. Pielgrzym powinien tworzyć wokół siebie atmosferę braterstwa, wzajemnej pomocy życzliwości i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok niego.

5. Pielgrzym powinien otaczać szczególną troską tych, którzy idą po raz pierwszy i tych, którym brak sił.

6. Pamiętając, że celem pielgrzymowania jest przywrócenie jedności z Bogiem i pojednanie z ludźmi w miłości i sprawiedliwości, każdy Pielgrzym powinien postarać się ducha pielgrzymki przenieść w swoją codzienność.

§ 6 – ORGANIZACYJNE OBOWIĄZKI PIELGRZYMA

Uczestnik Pieszej Pielgrzymki Żywieckiej ma obowiązek:

a) skrupulatnie przestrzegać wyznaczonych przez organizatorów terminów załadunku i rozładunku bagaży oraz terminów zbiórek na wymarsz;

Nagłośnienie, tablicę i Krzyż ktoś musi nosić :( Tym Kimś przynajmniej raz MUSISZ być TY (69 KB)

b) przynajmniej raz w czasie trwania pielgrzymki nieść kolumnę nagłośnieniową (mężczyźni), odbierać od pielgrzymów śmieci na postojach (kobiety), nieść krzyż lub tarczę na czole pielgrzymki;

c) nie oddzielać się od grupy bez zgody służb organizacyjnych;

d) zachować porządek i bezpieczeństwo oraz czystość na trasie i na postojach;

e) wyrzucać śmieci tylko w wyznaczonych miejscach.

§ 7 – BAGAŻE

1. Bagaże dzielą się na podręczne i główne. Bagaże muszą być zabezpieczone przed zamoknięciem.

2. Bagaże główne przewożone są na miejsce noclegu samochodem ciężarowym. W czasie drogi nie ma możliwości skorzystania z bagażu głównego.

Bagaże bez numeru przekazywane są dla biednych!! (96 KB)

3. Na każdym bagażu głównym musi być widoczny NUMER BAGAŻU zgodny z numerem bagażu wypisanym na Legitymacji Pielgrzyma.

4. Bagaż podręczny pielgrzym niesie ze sobą i nie ma możliwości pozostawiania go w samochodach podróżujących wraz z grupą.

5. Legitymacji Pielgrzyma nie wolno wkładać do bagażu głównego – trzeba ją mieć przy sobie.

§ 8 - ORGANIZACJA MARSZU

1. W czasie drogi idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za Krzyżem i tarczą. Pomiędzy środkiem jezdni a krawędzią grupy powinno być stale około 50 cm odstępu.

2. Po lewej stronie grupy (za przewodem nagłaśniającym) mogą poruszać się wyłącznie służby organizacyjne wyposażone w kamizelki odblaskowe.

3. Pobocza i chodniki dla pieszych mogą być wykorzystywane jedynie do przemieszczania się na długości Grupy, jeżeli zachodzi taka konieczność.

LEWA WOOLNAAA !! samochody też muszą się zmieścić (103 KB)

4. W trakcie marszu, bez zgody służb organizacyjnych nie wolno odłączać się od Grupy!

5. Pielgrzymi opuszczający Grupę z przyczyn zdrowotnych lub innych przypadków losowych proszeni są o powiadomienie o tym osobę prowadzącą sekretariat.

6. W trakcie marszu zabrania się korzystania z wszelkich odbiorników radiowych i urządzeń odtwarzających muzykę.

7. W trakcie marszu nie wolno używać telefonów komórkowych! Powinny być one wyłączone.

§ 9 - NOCLEGI

1. Każdy pielgrzym zobowiązany jest zabrać ze sobą śpiwór i namiot, lub uzgodnić we własnym zakresie możliwość nocowania w namiocie innego uczestnika (z zastrzeżeniem pkt. 2)

2. Zabrania się noclegów koedukacyjnych! (chłopcy z dziewczynami)

Nie wszędzie i nie dla wszystkich znajdą się kwatery prywatne (87 KB)

3. Organizatorzy nie gwarantują kwater noclegowych w domach! Ponadto należy być przygotowanym na trudne warunki sanitarne!

4. Kwatery w domach prywatnych i wszystkie inne miejsca noclegowe rozdzielane są przez Służbę Kwatermistrzowską!

5. Osoby posiadające „stałe” kwatery u zaprzyjaźnionych gospodarzy proszone są o zgłaszanie tego faktu do Szefa Służby Kwatermistrzowskiej wraz z ilością osób, które będą tam nocować.

6. Na kwaterach należy bezwzględnie dostosować się do trybu życia gospodarzy i słuchać ich zaleceń. Pamiętaj, że NIC CI SIĘ NIE NALEŻY! Wszystko, co otrzymasz – otrzymasz z dobroci serca i musisz za to podziękować.

7. Każde niewłaściwe zachowanie na kwaterach skutkuje NATYCHMIASTOWYM wykluczeniem z Pielgrzymki.

§ 10 - TRANSPORT

1. Organizatorzy zapewniają dla pielgrzymów transport samochodowy jedynie w nagłych wypadkach zdrowotnych.

2. Osoby, których stan zdrowia nie rokuje szybkiej poprawy muszą podjąć decyzję o powrocie do domu środkami komunikacji publicznej lub własnym transportem.

Bez komentarza :-)) (86 KB)

3. Przejazdy na miejsca postojów i noclegów środkami komunikacji publicznej są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Służb Organizacyjnych.

4. Prywatne samochody mogą towarzyszyć pielgrzymce po zgłoszeniu tego faktu Służbom Organizacyjnym.

§ 11 - OPIEKA MEDYCZNA

1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną jedynie w wymiarze podstawowym.

2. Osoby przewlekle chore proszone są o poinformowanie o tym Służb Medycznych.

Wobec niektórych schorzeń Siostry są bezradne... (84 KB)

3. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z lekami osobistymi używanymi przez siebie na co dzień oraz bandażami elastycznymi, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany), warto kupić igłę jednorazową do strzykawek (do przebijania bąbli).

§ 12 - WYŻYWIENIE

W wyżywienie należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają żadnych posiłków, ani też ciepłej wody. Należy zabrać ze sobą kuchenki turystyczne. Wszystko co otrzymasz od innych do DAR. Nie zapomnij za niego podziękować!

"Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem" (59 KB)

§ 13 – SANKCJE

1. Nie przestrzeganie Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce.

2. Złamanie przepisów §2 lit e, §9 pkt 7 lub uporczywe niestosowanie się do innych postanowień Regulaminu lub poleceń Służb Organizacyjnym skutkuje NATYCHMIASTOWYM WYKLUCZENIEM Z PIELGRZYMKI

3. Osobom wykluczonym z Pielgrzymki nie zwraca się poniesionych przez nie kosztów.

4. Osoby, które złamią Regulamin w sprawach mniejszej wagi, powinny być gotowe zadośćuczynić ten fakt służbą na rzecz wspólnoty w danym dniu lub w dniu następnym, nawet jeżeli zrobiły to nieumyślnie

Częstochowa - Aleje NMP - służba techniczna dziękuje za to, że to już jest koniec (56 KB)

  WSTECZ  
 

|  START  |  POCZĄTKI  |  WIEK XX  |  GRUPY  |  ZASADY  |  PORADY  |  PROGRAM  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  LINKI  | 

||  Przygotowano dla przeglądarki Internet Explorer   ||   Rozdzielczość min. 800x600   ||   Polskie znaki w standardzie ISO-8859-2   ||
© Copyright by Peregrinus Scribus, Żywiec 2003